Mad. 01. - Derneğin Adı ve Merkezi:

         Derneğin adı AKDER AKIŞKAN GÜCÜ DERNEĞİ olup, merkezi;

         Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat 12, No: 2087  

         34384 Okmeydanı/Şişli-İstanbul adresindedir.

Mad. 02 - Derneğin Amacı:

a. İş kolumuzda faaliyet gösteren üretici, ithalatçı, temsilci ve satıcı statüsündeki firmaları bünyesinde toplamak.

b. Danışma ve tavsiye merkezi olarak hizmet vermek.

c. Problemleri tartışmak, çözüm üretmek ve bilgilendirmek.

d. Eğitim kurumları ile eşgüdümlü çalışmak ve araştırma projelerini teşvik etmek. Personel eğitimi için iş birliğine gitmek, statiksi bilgiler üretmek.

e. Teknik standart, yönetmelik ve uygulamaların güncel hale gelmesi için ilgili birimlere öncülük etmek.

f. Yurt içi ve dışı fuarlara toplu katılım sağlamak.

g. İş kolumuzda ticari ahlakın korunmasına ve alan ile satan arasındaki hukuku gözlemek.

h. Endüstride tanınmış, kaliteyi garanti eden yöntemlerin kullanılması ve geliştirilmesini teşvik etmek.

i. Yurt dışı seyahat ve fuarlar vasıtasıyla ihracat imkanları yaratmak.

j. Ülke ekonomisine fayda sağlayıcı teknoloji transferlerini teşvik etmek, kullanıcıları bilinçlendirmek.

k.Üyelerin genel ilgilerine uygun iş, pazarlama ve ticari bilgileri sağlamak.

 

Mad. 03 - Derneğin Çalışma Şekli:

Dernek amacına uygun çalışmaları Yönetim Kurulunun üyeleri arasından veya dernek dışından atayacağı bir Genel Sekreter ve ekibi ile yürütür.

Genel Sekreterliğin görevleri mad. 45’de belirtilmiştir. Dernek çalışma konuları ile ilgili kamuya eğitici ve bilgi verici dergi, rapor vs. gibi yayınlar bastırıp dağıtabilir. Yurt içi ve yurt dışı fuarlar düzenleyebilir veya üyelerine katılmayı tavsiye edebilir. Sektörle ile ilgili seminer, panel ve konferanslar düzenleyebilir. Çalışmalarına yardımcı olacak her tür bağışı ve yardımı kabul edebilir. Üyelerin ve tüm sektörün kuruluş amacına uygun ihtiyaçları karşılamak maksadı ile ilgili devlet kuruluşları ile toplantılar düzenleyebilir, toplantılara katılabilir.

Gerek duyulduğunda genel kurul kararı ile şubeler açabilir. Sektörel problemlerin halli için başvurulduğunda bilirkişi tayin edebilir. Dış ülkelerde alınmış sektöre olumlu katkı sağlayacak kararların uygulaması için üye ve ilgili diğer kuruluşlarla iletişim kurar. 

 

Mad. 04 - Yapılmayacak İşler:

Dernek tüzüğünde yazılı amaçlar dışında faaliyette bulunamayacağı gibi, her ne suretle olursa olsun siyasal faaliyetlerle meşgul olamaz ve üyeleri arasında kazanç paylaşmaya yönelik faaliyetlerde bulunamaz Derneğin merkezinde, lokallerinde ve tesislerinde siyasi toplantılar düzenlenmesine ve yapılmasına izin verilemez.

 

Mad. 05 - Dernek çalışmalarını sürdüreceği yazıhane ve üyelerinin sosyal 

        faaliyetlerini karşılayabilmek için merkezin bulunduğu il hudutları 

        içinde veya dışında lokal veya amacına uygun faaliyetlerin 

        sürdürüleceği tesisler yapabilir, iktisadi işletmeler kurabilir, kiralayabilir 

        veya satın alabilir.

 

Mad. 06 – Kuruluş: 

AKDER Akışkan Gücü Derneği 03 Şubat 1994 tarihinde bu tüzüğün 56. maddesini teşkil eden; adı, soyadı, şirketi ve görevleri yazılı 7 üye tarafından kurulmuştur.

 

Mad. 07 - Üyelik:

Derneğin ayrı statüye tabi, asli, teknik komite ve onur üyesi olmak üzere üç grup üyesi vardır.

 

Mad. 08 - Asli üye:

Hidrolik, Pnömatik ve Otomasyon ile ilgili malzemelerin üretimi, dış ve iç alım satımını, temsilciliğini yapan, bu sektörün kalkınmasına yardımcı olacak çalışmalar yapan, merkezlerinde bulunan Sanayi ve Ticaret Odalarına kayıtlı şirket tüzel kişilikleri derneğe asil üye kabul edilebilirler. Üyeliğe kabul prosedürü bu tüzüğün 27 ve 29. maddelerinde yazıldığı şekilde yürütülür. Şirketler dernek nezdinde resmi bir yazı ile görevlendirecekleri temsilci ile temsil edilirler. Şirketler 2 kişiyi temsilci olarak tayin edebilirler. Ancak bunlardan sadece birisi oy hakkına sahiptir. Temsil ettiği şirketten ayrılan kişinin temsilciliği de sona erer. Ancak şirket, ayrılan temsilcinin yerine bir başka çalışanını resmi bir yazı ile temsilci tayin edebilir. Üye şirketler temsilcilerini her zaman değiştirme hakkına sahiptirler. 

 

Şirketler; unvan değişikliği, temsilci değişikliği veya temsilcinin işten ayrılmış olması gibi durumları, değişiklik tarihinden itibaren 1 ay içinde derneğe bildirmekle yükümlüdürler. Aksi halde dernek faaliyetlerine katılamadıkları gibi, üyelikleri de tekrar değerlendirmeye alınabilir. 

 

Mad. 09 - Teknik Komite Üyesi:

Bilimsel ve mesleki kuruluşlarda akışkan gücü konusunda araştırma ve uygulamalar yapan, konunun uluslar arası düzeydeki sempozyum ve panellerinde bildiriler sunan öğretim görevlisi veya meslek erbabı kişiler, teknik komitenin önerisi ve yönetim kurulunun kabulü ile derneğe teknik komite üyesi olarak seçilebilirler. Yönetim Kurulu toplantılarına ve Genel Kurula yalnız istişari olarak katılabilirler. Seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler. Dernek üyelerinin diğer haklarından da yararlanabilirler. Derneğin asil üyesi şirketlerin temsilcileri de Teknik Komitenin önerisi ve Yöntem Kurulunun kabulüyle Teknik Komiteye seçilebilirler.

 

Mad. 10 - Onur Üyesi:

Derneğin çalışmalarına yardımcı olan, maddi manevi yardımlarda bulunan, bu sektörün kalkınmasında çalışmaları ve yardımları olan kişiler Yönetim Kurulu kararıyla derneğe onur üyesi olarak kabul edilebilirler. Bu kararı müteakiben yapılacak Genel Kurula bilgi olarak arz edilir. Onur üyeleri-Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler. Derneğe aidat ödemezler. Dernek üyelerinin diğer haklarından da yararlanabilirler.

 

Mad. 11 - Üyeliğin Oy Hakkı ve Üyelikten Çekilme:

Dernek asil üyesinin Genel Kurulda bir (1) oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Üyeler gerekçe göstermeksizin diledikleri zaman çekilme hakkına sahiptirler.

 

Mad. 12 - - Üyelikten Düşme, Çıkarma ve İtiraz:

a) Üyelikten düşme: Üye şirketin işini bırakması, iflas, fesih, üyelikten istifa vb. nedenler sonucu üyeliği son bulur. Üyeliği düşen şirketin temsilcilerinin görevi de sona erer.

Dernek üyesinin temsil ettiği şirketteki görevinin sona ermesi, şirket temsil yetkisinin şirket tarafından kaldırılması veya şirketin derneğin amacına uygun faaliyetlerini durdurması halinde üyenin üyeliği düşer. Üyelikten düşenlerin şartlarının uyması ve tüzük hükümlerini yerine getirmeleri halinde Yönetim Kurulu tarafından derneğe tekrar kabulü mümkündür. Şirketler üyeliği düşen temsilcilerin yerine yeni bir temsilci gösterebilirler.

 

Üye şirkette unvan değişikliği olduğunda sicil kaydı ile birlikte derneğe bildirilir ve üyeliği devam eder. Ortaklık yapısında değişiklik olması durumunda yine derneğe bildirimde bulunulur. Dernek Yönetim Kurulu yapacağı inceleme sonucunda üyeliğin devamına veya iptaline karar verebilir.

 

Üye şirketin ortaklarının tamamı veya bir kısmının yeni bir şirket kurması durumunda yeni üye kabulündeki şartlar uygulanır.

 

b) Üyelikten çıkarma: Üyelikten çıkarma ancak Disiplin Kurulunun bu yönde kararının Yönetim Kurulu tarafından uygulanması ile olur. Üyeliğe son verme kararı Yönetim Kurulunun üye tam sayısının 2/3’ünün oyu ile alınabilir. Ayrıca derneğin tüzük ve çalışmalarına uymayanlar, aidat ve bağış taahhütlerini yazılı olarak yapılacak bildiriye rağmen bir ay içinde yapmayanlar üyelikten çıkarılırlar.

 

İtiraz: Üyelikten çıkarılanlar toplanacak ilk Genel Kurula yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Genel Kurul katılanların ekseriyeti ile itirazı sonuca bağlar.

 

Mad. 13 - Derneğin Organları:

Derneğin; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Balotaj Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere altı organı vardır. Yönetim Kurulu ihtiyaç duyması halinde çalışma komiteleri kurabilir.

 

Mad. 14 - Genel Kurulun Teşekkülü:

Genel Kurul derneğin en yüksek organı ve karar merciidir. Dernek üyelerinin usulü dairesinde toplanmaları ile görevini yapar.

 

Mad. 15 - Genel Kurul Toplantıları:

a) İki senede bir Mart ayında olağan olarak toplanır.

b) Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördükleri hallerde yahut dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı yapar. Denetleme Kurulunun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Bu çağrı yapılmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahalli sulh hukuk hakimliğine müracaat ederek toplantın yapılması için gerekli kararın verilmesini talep edebilir. Her ne suretle olursa olsun derneğe borçlarını ödememiş olan üyeler Genel Kurula katılamazlar.

 

Mad. 16 - Toplantıya Davet ve Toplantı:

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya mektup ya da e-posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. 

 

Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

 

Mad. 17 - Yeter Sayı:

Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı dernek, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Kararlar toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyları ile alınır.

 

Mad. 18 – Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi, Derneğin Feshi, Tasfiyesi veya Bir  

         Başka Dernekle Birleşmesi:

Tüzük değişikliği, derneğin feshi, tasfiyesi veya başka bir dernekle birleşmesi için Genel Kurulun 2/3 çoğunluk ile toplanması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk elde edilemezse, ikinci toplantı için üyeler yukarıdaki madde hükmü gereğince yeniden toplantıya çağrılır. İkinci toplantı için kanunun aradığı yeter sayı elde edildiği takdirde, kararlar toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

 

Mad. 19 - Yeter Sayı Tutanağı:

Yönetim Kurulu toplantı öncesi tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Toplantıya iştirak için gelen üyeler bu listedeki adlarının hizasını imza ederler. Bu listeye göre yeter sayı elde edildiği anlaşılırsa durum bir tutanak ile tespit edilir. Genel kurul toplantısı, dernek yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üyesi tarafından açılır.

Genel Kurul öncelikle ve işaret oyu ile toplantıya idare edecek bir Divan Başkanı, bir Başkan Vekili ve bir Sekreter üye seçer. Toplantının idaresi bu başkanlık divanınca yerine getirilir. Konuşmalar özet olarak, kararlar aynen tutanağa geçirilir. Başkanlık divanınca imzalanır. Varsa verilmiş olan önergeler başkan tarafından parafe edilerek bir tutanak ile birlikte Yönetim Kuruluna saklanmak üzere teslim olunur.

 

Mad. 20 - Gündem:

Genel Kurulda sadece gündemde yer alan maddeler sırası ile konuşulur ve karara bağlanır. Toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur. Seçimler gündemin en son maddesinde yer alır.

 

Mad. 21 - Genel Kurulun Yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulun yetkisi dahilinde olup toplantıda görüşülerek karara bağlanır.

a) Organların seçimi, gerektiğinde yeni organların ihdası

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası

d) Geçen iki yılki harcamalar, gelir ve giderler için raporda inandırıcı bilgi bulunmadığı takdirde hesapları inceleme komisyonu kurarak neticesine göre Yönetim Kurulunun ibrası veya reddi

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değişiklerle kabul ve tasdiki

f) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması ve mevcut taşınmaz malların satılması veya ipotek edilmesi için Yönetim Kurulunca yetki verilmesi

g) Derneğin federasyona veya milletler arası ilmi derneklere katılması ve ayrılması

h) Derneğin amacını taşıyan başka bir dernekle birleşmesi ve birleşme şartlarının belli edilmesi

ı) Dernek amacının ilmi bir şekilde tahakkuku için milletler arası ilmi teşekküllere üye olarak katılması ve ayrılması

i) Üyelerin yıllık aidat tutarlarının belirlenmesi

j) Disiplin Kurulunca verilmiş olan üyelikten çıkarma kararlarına karşı vaki itirazların incelenmesi

k) Derneğin feshi ve tasfiyesinin ne şekilde yapılacağını, dernek varlıklarının nereye verileceğinin tayini

l) Yönetim Kurulunca ölüm v.s sebeplerle tahsiline imkan olmadığı tespit edilen alacakların terki

m) Derneğe üye kaydında üyeden alınacak giriş ücretinin tespiti

n) Mevzuat ve tüzük hükümlerince yapılması mümkün olan diğer hususlar

 

Mad. 22 - Yönetim Kurulunun Teşekkülü:

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca iki yılda bir işaret oyu ile itiraz olduğu takdirde gizli oy ile seçilen yedi asil ve yedi yedek olmak üzere kınama hariç disiplin cezalarından herhangi birini almamış 14 üyeden teşekkül eder. Kurul üyeliği sona eren üye yeniden seçilebilir.

 

Mad. 23 - Görev Taksimi:

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Muhasip üye seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla üyenin katılmasıyla toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyları geçerlidir. Asil üyelerden birinin sürekli mazereti veya kuruldan çekilmesi halinde en fazla oy almış olan yedek üye başkanlıkça Yönetim Kuruluna katılmaya davet olunur. Yedeklerin aldıkları oyda eşitlik varsa bunlar arasında ad çekme yoluna başvurulur.

Yönetim Kurulu en az 2 ayda bir kere Başkanın, mazereti halinde Başkan Yardımcısının daveti üzerine toplanır ve gündemdeki işleri görüşüp karara bağlar. Toplantının günü, saati ve gündemi kurul üyelerine en az üç gün evvel yazılı olarak e-posta ile veya mektupla bildirilir. Kurul üyelerinden en az üçünün yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur.

 

Mad. 24 - Kararların İmzası Defterde Kaydı:

Yönetim Kurulu Kararları tasdikli karar defterine geçirilerek karara katılanlar tarafından imzalanır. Derhal karar defterine yazılmayan kararlar bu toplantıda bulunan üyelerce imzalanarak en geç üç gün içerisinde deftere kaydedilerek imzalanır. Alınan kararlara muhalif kalan üyeler kararın altına muhalefet sebepleri yazmak zorundadırlar.

 

Mad. 25 - Derneğin Temsili:

Derneğin resmi daireler ve bankalar nezdinde ve her hususta Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini; başkana tek başına, başkanla birlikte bir üyeye, tek başına muhasip üyeye veya tek başına Genel Sekretere verebilir. İhtilaf halinde Yönetim kurulunca verilecek karar geçerlidir. Yönetim Kurulu ihtiyaç halinde başka makam ve merciler için de yetkili temsilci atayabilir.

 

Mad. 26 - Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Dernek amacına yönelik gerekli işlerin yapılabilmesi için gerekli kişi veya kuruluşları görevlendirmek ve bunların ücret ve harcamalarına karar vermek.

b) İntihap heyetini teşkil etmek üzere Balotaj Kurulunu Yönetim Kurulu ile birleşik toplantıya çağırmak.

c) Derneği mevzuat ve tüzük hükümlerine göre idare etmek.

Ç) Dernek mallarını ve varlıklarını idare ve en iyi bir şekilde muhafaza etmek ve gereken tedbirleri almak.

d) Genel Kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak taşınmaz mal almak gereğinde satmak.

e) Taşınmaz bir mal almak veya derneğin amacını gerçekleştirmek için gerekli gördüğü ve genel kurulca verilecek yetki hududu içerisinde kalmak şartıyla derneğin sahibi bulunduğu taşınmaz mallar üzerinde ipotek tesis etmek ve kullanılmayacak hale gelen taşınır malları satmak.

f) Derneğin ahenk içinde amaçları doğrultusunda çalışabilmesi için gereken kararları almak ve yönetmelik yapmak.

g) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.

h) Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak ve gündemlerini hazırlamak.

I) Genel Kurulca dernek organlarına seçilenleri mülki amirlere bildirmek.

i) Derneğin yıllık bütçesine ve genel kurula sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak.

j) Her ne sebepten doğmuş olursa olsun derneğe borçlu olan üyeleri evvela yazılı olarak uyarmak ve bu uyarının sonuç vermemesi halinde, on beş günden az olmamak üzere tayin edilecek bir süre içinde borçların ödenmesini aksi takdirde gereken disiplin cezası verilmesi için disiplin kuruluna sevk edileceklerini üyelere taahhütlü bir mektupla bildirmek neticesine göre disiplin kuruluna sevk etmek.

k) Tüzüğe ve genel kurul kararlarına aykırı harekette bulunanları disiplin kuruluna vermek.

l) Yönetim Kurulu kararlarına ve yönetmelik hükümlerine uymayan üyeleri ilk seferinde yazı ile uyarmak ve tekrarı halinde disiplin kuruluna sevk etmek.

m) Üyeler arasında çıkan ve disiplin kuruluna sevklerini icap ettirmeyen anlaşmazlıkları halletmek.

n) Gerekli görülen hizmetler için personel almak, çıkarmak ve bunların uyacakları esasları belirleyecek yönetmelikler yapmak.

o) Üye kayıt defteri, karar defteri, gelir, gider ve evrak defteri, bütçe, kesin hesap ve derneğe lüzumlu olan sair defterlerini tasdik ettirmek, muntazam bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek. Bu defterler resmi makamların tetkiki hali müstesna olmak üzere hiçbir suretle dernek dışarısına çıkmaz.

ö) Teknik Kurulun rapor ve tavsiyelerini incelemek ve gerektiğinde uygulamaya koymak.

p) Teknik Kurul üyelerini seçmek gerektiğinde görevlerine son vermek.

r) Dernek işlevini yaptıracağı idari sekreter ve lüzumlu personeli almak ve lüzumunda görevlerine son vermek. Bu personelin ücretlerine karar vermek.

s) Mevzuat ve tüzüğün kendisine yüklediği diğer işlemleri yapmak.

 

Mad. 27 - Balotaj Kurulunun Teşekkülü ve Görevleri:

a) Balotaj Kurulunun Teşekkülü:

Balotaj kurulu genel kurul tarafından işaret oyu ile itiraz olması halinde gizli oyla seçilen en az dört yıldır dernek üyesi olan 3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder. Balotaj kurulu, seçimi müteakip yedi gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak aralarından bir başkan ve bir raportör üye seçer.

b) Balotaj Kurulunun Görevleri:

Balotaj Kurulu; yönetim kurulu tarafından kendisine bildirilen üye adayı hakkında gerekli incelemeyi yapar. İncelemesi bittikten sonra adayın üyeliğe mani bir halinin bulunup bulunmadığını yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulunun yazılı daveti üzerine intihap kurulunu oluşturmak üzere yönetim kurulu ile birleşir.

 

Mad. 28 - İntihap Kurulu ve Yeter Sayı:

İntihap Kurulu yönetim ve balotaj kurullarının müştereken toplanmasıyla teşekkül eder. Bu kurul üçte iki çoğunlukla toplanır ve görev ifa eder.

 

Mad. 29 - İntihap Kurulunun Toplanması ve Üyeliğe Giriş Prosedürü:

Üyelik için başvuran adayı öncelikle Yönetim Kurulu inceler. Gerekli araştırmaları yapar. Adayın üyeliğe kabule mani bir halinin bulunmadığı anlaşılmışsa, adayın Balotaj Kuruluna sevkine karar verir. Yönetim Kurulu üyeliğe kabulü uygun bulmamışsa, bu durum başvuru sahibi firmaya bildirilir.

 

Yönetim Kurulu gerekli görürse üye adayının uygunluğunu tüm üyelere e-posta ile veya mektupla sorabilir, itirazı olan üyelerden gerekçeli açıklama isteyebilir, gelen açıklamalara göre de görüş oluşturabilir. 

 

Üye adayının Balotaj Kuruluna sevk edilmesi gerçekleştiğinde, bu kurul da kendi incelemesini yapar. Üyeliğe mani bir hali yoksa bu durumu Yönetim Kuruluna bildirir. Bu durumda Yönetim Kurulu İntihap Kurulunu toplantıya davet eder. Bu davet toplantıdan en az 1 hafta önce yazılı gündemle e-posta veya mektupla bildirilir. 

 

İntihap Kurulu, çoğunluk (en az 7 kişi) ile toplanamaz ise bu toplantı bir hafta sonraya ertelenir ve Yönetim Kurulu bu durumu tüm İntihap Kurulu üyelerine yazılı olarak e-posta veya mektup ile bildirir. İntihap Kurulu toplantılarında adaylar hakkında müzakere açılmaz ve hiçbir veçhile fikir beyan edilmez. İntihap Kurulu üyelik için müracaat eden üye adaylarının, ayrı ayrı, işaret oyu ile veya itiraz olması halinde gizli oy ile üyeliğe alınıp alınmamasını oylar. İntihap Kurulu üyeleri (kabul) veya (ret) şeklinde oy kullanırlar. Oyların ayrımı sonunda adaya iki ret oyu çıktığı takdirde o kimsenin üyelik talebi ertelenmiş olur.

 

Bütün bu muameleler bir tutanakla tespit edilir ve balotaj defterine kaydedilerek iki yönetim kurulu ve iki balotaj kurulu üyesi tarafından imzalanır. Üyelikleri ertelenen adaylar oylama tarihinden itibaren tam bir sene geçmedikçe tekrar üye olmak için başvuramazlar.

İkinci defa derneğe kabulleri ertelenenler bir daha üyelik için müracaat edemezler. Bütün bu işlemler bir ay içinde sonuçlandırılır. Üye kabul edilenler üye kayıt defterine işlenir ve münasip bir zamanda dernek başkanı tarafından derneğin diğer üyelerine takdim olunurlar.

 

Mad. 30 - Teknik Komite:

Teknik komite üyeleri yönetim kurulunun kabulü ile seçilir. Belli bir sayısı yoktur. Kişilerin lüzumuna Yönetim Kurulu karar verir. Komite kendi arasında görev taksimi yapar ve bir başkan seçer.

 

Mad. 31 - Teknik Komite’nin Görevleri:

Derneğin amacına yönelik faaliyetleri sürdürebilmesi için ilgili mevzuata vakıf gerek teknik gerekse hukuki açılardan incelemeler yaparak raporlar hazırlar ve yönetim kuruluna tavsiyede bulunur.

 

Mad. 32 - Teknik Komite Üyeliğinden Çıkarma ve İstifa

Teknik Komite üyesinin görevinin yeterli olduğuna karar vermesi halinde yönetim bu kararı yazılı olarak üyeye bildirir. Bu karar kesindir. Teknik Komite üyeliğinden istifa etmek isteyen üye istifasını yazılı olarak komite başkanına verir, o da bu istifayı Yönetim Kuruluna iletir. Çıkarma ve istifalar bir zabıtla Yönetim Kurulu karar defterine işlenir.

 

Mad. 33 - Denetim Kurulunun Teşekkülü:

Genel Kurul tarafından gizli oyla iki sene müddetle seçilen asil ve üç yedek üyeden kurulur. Müddeti sona eren üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür.

 

Mad. 34 - Çalışma Tarzı:

Denetleme Kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan seçer. Denetleme Kurulu altı ayı geçmeyen aralıklarla izlediği zamanda dernek hesaplarını denetler. Yönetim Kurulu, denetlemenin gereği gibi yapılmasını temin için kolaylık gösterir ve istenilen vesikaları kurula tevdi eder. Denetleme Kurulu harcamaların bütçeye uygun olup olmadığını, hesapların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını, defterlere geçirilip geçirilmediğini, vesikaların geçerli olup olmadığını ve gelirlerin zamanında ve dikkatlice toplanıp toplanmadığını denetler. Demetleme sırasında görülecek noksanlıklar ve aksaklıkların giderilmesi ve alınması gerekli tedbirlerin neden ibaret olduğu, hususunda Yönetim Kuruluna yazılı tavsiyelerde bulunur. Denetleme Kurulu, Genel Kurul toplantısında görev süresi içinde gördüğü aksaklıkları ve Yönetim Kuruluna yaptığı tavsiyeleri de kapsayan bir rapor sunmakla yükümlüdür.

 

Mad. 35 - Yedek Üyenin Kurula Katılması:

Denetleme Kurulu asil üyelerden birinin mazereti veya çekilmesi halinde en çok oy almış olan yedek üyenin katılmasıyla görevini yerine getirir.

 

Mad. 36 - Disiplin Kurulunun Teşekkülü:

Disiplin Kurulu muhitinde ve dernek içinde saygınlık ve itimat kazanmış ve otuz beş yaşını bitirmiş olan dernek üyeleri arasında gizli oyla iki sene için seçilen üç asil üç yedek üyeden teşekkül eder. Disiplin Kurulu, seçimini müteakip yedi gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak aralarında bir başkan ve bir raportör üye seçer. Asil üyelerin mazereti veya çekilmesi halinde aldıkları oy sırasına göre yedeklerden çağırılacak üye çalışmalarını devam ettirirler.

 

Mad. 37 - Çalışma Usulü:

Disiplin Kurulu tam ye sayısıyla toplanarak ekseriyette karar verir. Disiplin Kurulu ancak Yönetim Kurulu tarafından kendisine sevk edilen hususları inceleyerek karara bağlar ve kurula sevk edilen işleri bir ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.

 

Mad. 38 - Soruşturma Usulü:

Disiplin Kurulu Raportör üye tarafından hazırlanan raporun kendisine tevdi edilmesini müteakip ilgilileri en geç bir hafta içinde dinler. Hakkında disiplin cezası tatbiki istenen üyenin dinlenmesinde zaruret görüldüğü takdirde gün ve saati belirtilerek bir yazıyla davet edilir ve bu yazıyla ne sebeple dinlenmesine lüzum görüldüğü ve hakkındaki isnadın neden ibaret olduğu kaydolunur. Ayrıca üyenin bizzat bulunmak istemediği takdirde davetiyede belirtilen güne kadar yazılı savunmasını bildirmesi hususunda da yer verilir. Üye davete rağmen gelmez veya yazılı savunmasını da bildirmezse toplanan delillere göre bir karar verilir. Disiplin Kurulu bizzat veya raportör üye marifetiyle bilgi sahibi olanları dinlemek ve incelemeler yapmak yetkisine sahiptir. Kurula sevk edilen üyenin savunmasına müteallik olarak irat ve ikame eylediği deliller toplanmadan karara varılamaz.

 

Mad. 39 - Tutanaklar ve Kesin Karar:

Disiplin Kurulu araştırma ve incelemelerini bir tutanakla tespit eder ve bu tutanak kurul üyelerince imza edilir. İrat ve İkame olan delillerin özeti ve nelerden ibaret oldukları tutanağa geçirilir. Yazılı olanların asılları kurulca imza edilerek dosyasında muhafaza olunur. Disiplin Kurulu verdiği kararların yerine getirilmesi için katılan üyeler tarafından imza edilerek bir dosyada saklanır ve tasdikli karar defterine aynen geçirilip yine kurul üyeleri tarafından imzalanır. Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlar Yönetim Kuruluna bildirilir.

 

Mad. 40 - Disiplin Cezaları:

Disiplin Kurulunca verilecek cezalar aşağıda yazılıdır.

a) Kınama

b) Geçici olarak dernekten çıkarma

c) Sürekli olarak dernekten çıkarma ve üyelik hakkında ziyaı

 

a) Kınama:

Üyenin tüzük, Yönetim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklere uymaması nedeniyle üyenin uyarılması ve kınanmasıdır. Kınama kararı derneğin münasip bir mahallinde ve diğer üyelerin görebileceği şekilde on gün süreyle asılır ve üye kayıt defterine üyenin yazılı hanesine işlenir.

b) Uzaklaşma:

Geçici olarak dernekten uzaklaştırılıp bir haftadan az ve iki aydan çok olmamak üzere üyenin derneğe girmekten ve imkanlarından faydalanma hakkından mahrum bırakılmasıdır. Bu karar da yukarıdaki fıkrada olduğu gibi asılır ve üye kayıt defterine işlenir.

c) Dernekten Çıkarma:

Üyenin kaydının silinmesi ve üyelik hakkını kaybetmesidir. Dernekten çıkarma kararı da diğer disiplin cezalarında olduğu gibi on gün süresiyle asılır ve kesinleştikten sonra üyenin üye kayıt defterindeki hanesine kararın özeti ve tarihi işlenir. Sürekli çıkarma kararı genel kurulca karara bağlanıncaya kadar, hakkında bu disiplin cezası verilen üye derneğe devam edemez.

 

Mad. 41 - Cezaların Takdir ve Tatbiki:

Disiplin Kurulu kendisine sevk edilen olayın mahiyetinde, tarafların durumuna ve derneğin ahenk, varlık, haysiyet ve vakarına icra eylediği tesir derecesine göre yukarıda sayılan cezaların sırasına bakmaksızın birinin tatbik ve takdirine yetkilidir. Azaltıcı sebeplerin mevcudiyeti halinde gerekçesi açıkça gösterilmek suretiyle bir aşağı derecedeki ceza uygulanabilir. Kınama üyenin uyarılmasıyla yetinerek kararın asılmasına lüzumda görülmeyebilir.

 

Mad. 42 - Kararın Kesinliği:

Disiplin Kurulunca dernekten çıkarma ve üyelik hakkının ziyaı dışında verdiği karar kesindir.

 

Mad. 43 - Kararların Uygulanması:

Disiplin Kurulunca verilen kararlar Yönetim Kurulu tarafından uygulanır ve yerine getirilir.

 

Mad. 44 - Çıkarma Kararına İtiraz:

Hakkında sürekli olarak dernekten çıkarma üyelik hakkının ziyaına karar verilen üye ilk Genel Kurul toplantısında sunulmak ve gündeme alınmak üzere iş bu kararın bizzat kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde itirazını yazılı olarak Yönetim Kuruluna vermek zorundadır. Posta ile de müracaat mümkün olup itirazın postaya verildiği tarih muteberdir. Hakkında çıkarma kararı verilen üye Genel Kurula savunmasını bizzat yapacağı gibi yazılı olarak tevkil edeceği bir asıl üye marifetiyle de yaptırılabilir. Hakkında çıkarma kararı verilen üye itirazın inceleneceği Genel Kurul toplantısına sadece savunmasını yapabileceği için katılabilir. Genel Kurul çıkarma kararına vaki itirazı kabul ettiği takdirde bu karar geçersiz kalır. İtirazın reddi halinde karar kesinleşir. Genel Kurul çıkarma kararını diğer bir cezaya tebail yetkisine de sahiptir.

 

Mad. 45 - Genel Sekreterlik:

Yönetim Kurulu dernek üyeleri içinden veya dışından bir genel sekreter tayin edebilir. Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Derneğin günlük işlerini yürütür.

b) Yönetim Kurulu’na ve dernek üyelerine derneğin faaliyetleri hakkında aylık rapor verir.

c) Üyelerin giriş ve üyelik aidatları ile bağışlarını toplar.

d) Yazışma ve çağrı işlemlerini yapar.

e) Genel kurul ve yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirir.

f) Yönetim kurulunun ya da başkanın verdiği diğer görevleri yapar.

 

Mad. 46 - Senelik Aidat ve Defter Tutma:

Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık üyelik aidatı her sene Şubat ayında üyelerden tahsil edilir. Yıllık aidat Yönetim Kurulu kararıyla iki taksitte eşit olarak da alınabilir. Dernek noterden tasdikli ve aşağıda yazılı defterleri kullanmaya mecburdur.

a) Üye Kayıt Defteri,

b) Karar Defteri,

c) Evrak Kayıt Defteri,

ç) İşletme Hesabı Defteri,

d) Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

e) Demirbaş Defteri.

 

Dernek gelirleri Alındı Belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgeleri ile yapılır. Alındı Belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve adresi bulunur. Bağış ve ödenti toplayacak kişi veya kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve usulüne uygun olarak düzenlenen bir Yetki Belgesinin resmi dernekler birimine verilmesi ile yürürlüğe girer.

 

Mad. 47 - Dernek Gelirleri:

Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Giriş ödentisi; üyeliği kabul edilenler genel kurulca tespit edilen ve  

      bir defaya mahsus olmak üzere alınan meblağlardır.

b) Yıllık aidat; Genel Kurul kararı ile belirlenen yıllık üyelik aidatıdır. 

c) Lokal barı; büfe ve yemek hasılatı,

d) Derneğin amacını tahakkuk ettirebilmek için yaptığı veya kiraladığı 

  dinlenme yerleri ve tesislerinde bir yönetmelikle tayin edilen esaslar 

  dahilinde bu hizmetler karşılığında alınacak meblağlar ile dernek 

  lokalinin muayyen maksatlarla ve muayyen bir müddet için 

  tahsisinden elde edilecek gelirler.

e) Kanunların yasaklamadığı her türlü bağışlar,

f) Derneğin taşınmaz ve taşınır malların satışında elde edilen gelirler.

h) Dernek mülklerinden elde edilen gelirler,

 i) Dernek İktisadi İşletmesinden aktarılan gelirler.

j) Derneğin basın yayın ve yayın haklarından elde edeceği gelirler.

       k) Derneğin denetleme, danışma, sertifikasyon çalışmalarından elde  

         edeceği gelirler.

 

Mad. 48 - Yönetmeliklere Uyma:

Dernek üyeleri, gelirlerin tanzim, tashih ve denetimi için Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelik ile sair yönetmeliklere uymak zorundadır.

 

Mad. 49 - Üyelerin Ödemeleri:

Büfe, bar, lokanta v.s gibi dernek gelirlerine esas olan ödenmelerin yönetmelikle tayin edilmiş sürelerde ödenmesi zorunludur. Yönetim Kurulu makbul bir mazeretin mevcudiyeti halinde bu süreleri her üyenin durumuna göre en çok bir ay uzatabilir.

 

Mad. 50 - Ödeme Hali:

49. Madde hükümlerine aykırı hareket eden üyeler haklarında gerekli karar verilmek üzere disiplin kuruluna sevk edilir.

 

Mad. 51 - Demirbaşlar:

Dernek demirbaşlarının dernek dışına çıkarılması Yönetim Kurulu iznine tabidir.

 

Tasfiyeye memur edilen kurul, alacakları tahsil, borçları takip ve genel kurulca gayrimenkullerin de tasfiyesine karar verilmişse bu işleri de intaç ederek, varlıkların KIZILAY’a verilmesi hususunu sağlar. 

Tasfiye ve intikal, hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır.

 

Mad. 52- Fesihte Uygulanacak Esaslar:

Tüzüğün 21. maddesinin k fıkrası bendi hükmünce genel kurulca derneğin feshine karar verildiği takdirde tasfiye, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Tasfiye Kurulu marifetiyle yerine getirilir.

Tasfiyeye memur edilen kurul, alacakları tahsil, borçları takip ve genel kurulca gayrimenkullerin de tasfiyesine karar verilmişse bu işleri de intaç ederek; kalan varlıkların Türkiye Kızılay Derneğine aktarılmasını sağlar. 

Mad. 53 - İnfisahta Uygulanacak Esaslar:

Derneğin mahkeme kararı ile feshi veya infisah haline düşmesi halinde de, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinin 89. maddesinde belirtilen esaslar dairesinde işlem yapılır.

 

Mad. 54 - Tüzükte Hüküm Olmaması Hali:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 No’lu Dernekler Kanunu ile 31.03.2005 tarih, 25772 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Mad. 55 - Derneğin İç Denetimi:

Derneğin iç denetimi, yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesiyle ilişkin olarak belirlenmiş organların, yan kuruluşların, görevlerin yetki ve sorumlulukları düzenlemesi eş yürütümü, bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirtilen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konan programın en iyi biçim ve yollar üzerine kurallar konulması, etkenlik özellikleri, sosyal yardımlar ve benzeri gibi ilişkin konularda uzman elemanlar raporlarına dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması v e gerekli görülen tüm konuların çözümü için Yöneyim Kurulu kararından geçmek sureti ile yönetmelikler ve önergeler yayınlamak biçimi ile sağlanır.

 

Mad. 56 - Akışkan Gücü Derneği “ AKDER “ aşağıda adları, meslek, sanat,    

         tabiiyet ve ikametgâh adresleri yazılı kurucu üyeler tarafından 

         kurulmuştur.

 

Adı ve Soyadı      Tabiyeti        Mes./San.       İkametgâh Adresi

------------------------- ----------- --------------- --------------------------

Selçuk ÖZKUL      T.C.         MAK.MÜH         9. KISIM A BLOK D147

                                           ATAKÖY/BAKIRKÖY/İST.

 

Arman MİNASYAN T.C.          SANAYİCİ         CEVDET PAŞA CAD. 

                                            154/2 BEBEK/İST.

 

L. Rafi BİLAL       T.C.          MAK.MÜH         ŞEVKİBEY SOKAK 19/4

                                            BAHARİYE/KADIKÖY/İST.

 

Okan KETEN       T.C.          MAK.MÜH         METEHAN SOKAK.

                                            NO 12/6

                                            NİSPETİYE/LEVENT/İST.

 

Mayir GAON       T.C.          MAK.MÜH         M.SALİHRÜŞTÜ 

                                            SOK. 19/3

                                            NİSPETİYE/LEVENT/İST.

 

Ahmet CERANOĞLU T.C.          MAK.MÜH         EMİNALİPAŞA CAD. 

                                             102/3

                                             BOSTANCI/İST.

 

Telemak KÜÇÜKBERBERYAN T.C.    TİCARET          Ç.HALİM EMİN SOK. 

                                            8/13 YEŞİLKÖY/İST.

 

Geçici Mad. 01 – Dernekler Kanununun tayin edilen müddet içinde yapılacak       

             ilk Genel Kurul toplantısına kadar tüzükte belirtilen ve 

             kanunda mecburi tutulan hususları yerine getirebilmek için  

             tüzükte isim, meslek ve ikametgahları yazılı kurucu üyeler 

             geçici Yönetim Kurulu görevini ifa ederler. Bu kurul ilk Genel 

             Kurul toplantısına kadar bu kurulca seçilmesi gereken 

             organları teşkil edebilecek üye sayısını elde edebilmek için 

             şartları ve nitelikleri tüzükte belirtilmiş kimseleri dernek üyesi 

             kaydetme yetkisini de kullanır.

Aşağıda ad ve soyadları yazılı kurucu üyeler geçici Yönetim Kurulu’na seçilmişlerdir.

 

L. Rafi BİLAL                BAŞKAN

Selçuk ÖZKUL               BAŞKAN VEKİLİ

Arman MİNASYAN            SAYMAN

Okan KETEN                MURAKIP

Ahmet CERANOĞLU           MURAKIP

Mayir GAON                ÜYE

Telemak KÜÇÜKBERBERYAN    ÜYE

Geçici Mad. 02 – Bu geçici Yönetim Kurulu Dernekler Kanunun ilgili 

            maddelerinde yer alan amir hükümleri yerine getirmekle 

            yükümlüdür.

Geçici Mad. 03 – Madde 56’da adları yazılı kurucu üyelerin her biri dernek giriş 

             ücreti olarak 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL 

             ödeyeceklerdir. Kurucu üyelerin haricinde ilk Genel Kurul 

             toplantısına kadar üye olanların ödeyecekleri derneğe giriş 

             ücreti 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL olarak tespit 

             edilmiştir.

Geçici Mad. 04 –Derneğin adına, Yönetim Kurulunca tespit edilecek bir 

            amblemi olacaktır. 

 

Geçici Madde 05 –Yetkili mercilerce tüzükte belirtilen hükümlerde noksanlık 

              veya kanuna aykırılık bulunduğu bildirildiği takdirde geçici 

              Yönetim Kurulu bunları yerine getirmeye ve ikmale de 

              yetkilidir.